REGULAMIN PROMOCJI “EASTER EGG PRODUKT ZA 1ZŁ

REGULAMIN PROMOCJI “EASTER EGG PRODUKT ZA 1ZŁ”

Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą “Produkt za 1zł”  w sklepie internetowym  www.ebmia.pl,.

I. SŁOWNIK

Promocja - akcja promocyjna prowadzona przez Sprzedawcę pod nazwą “EASTER EGG Produkt za 1zł”  w sklepie internetowym www.ebmia.pl, której warunki określa niniejszy regulamin.

Produkt Promocyjny - wybrany przez Sprzedawcę produkt z oferty dostępnej na stronie internetowej www.ebmia.pl, który w ramach niniejszej promocji jest dostępny do zakupu w obniżonej cenie za 1,00 zł brutto

Sprzedawca – Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 18
16-300 Augustów
NIP: 846-149-16-32

Użytkownik – osoba, która odwiedza stronę internetową Sprzedawcy dostępną pod adresem www.ebmia.pl

Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.ebmia.pl

Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym Sprzedawcy.

Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich kategoriach sklepu internetowego Sprzedawcy 

Zamówienie - umowa kupna sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, zawierane drogą elektroniczną. Realizowane na stronie internetowej Sprzedawcy poprzez dodanie Towarów do koszyka pod adresem: www.ebmia.pl i wypełnienie wszystkich kroków w formularzu zakupowym


II ZASADY PROMOCJI

1.   Promocja przeznaczona jest dla Użytkowników, którzy w dniach 25-29 marca 2024 , odnajdą grafikę jajka Wielkanocnego przy wybranym produkcie w sklepie www.ebmia.pl  wraz z kodem rabatowym uprawniającym do zakupu wybranego produktu w cenie 1 zł.

2.   Ilość produktów w promocji jest ograniczona

3.   Na jednego uczestnika przypada 1 kod rabatowy przy danym produkcie objętym promocją ( dotyczy 1 sztuki towaru )

4.   Pojawienie się komunikatu „ Ten kupon rabatowy był już użyty „ oznacza, że inny Użytkownik wykorzystał już dany kod rabatowy i pula kodów na ten produkt została już wykorzystana. W tym przypadku Użytkownik może odnaleźć inny produkt z jajkiem który jest objęty promocją.

5. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

6. Osoba spełniająca warunki Promocji określone w pkt. 1 otrzyma prawo do zakupu Produktu Promocyjnego w obniżonej cenie za 1,00 (jeden 00/100) zł brutto.

7. Sprzedawca wybiera Produkty Promocyjne, umieszczając na karcie Produktu grafikę jajka wraz z kodem rabatowym.


8. W razie odstąpienia przez klienta będącego konsumentem od umowy sprzedaży zawartej na odległość na podstawie Regulaminu Sklepu lub przepisów powszechnie obowiązujących, w całości lub części powodującej utratę uprawnienia do skorzystania z Promocji klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanego Produktu Promocyjnego lub otrzymanego rabatu obniżającego cenę Produktu Promocyjnego do kwoty 1,00 zł brutto. W przypadku gdy klient nie zwróci powyższego  Produktu Promocyjnego w terminie 30 dni od dnia odstąpienia Sprzedawca uprawniony jest do żądania zapłaty przez klienta pełnej ceny Produktu Promocyjnego tj. zwrotu otrzymanego rabatu. Należność za Produkt Promocyjny może być potrącana ze zwracanej klientowi kwoty w ramach odstąpienia.

9.. Uczestnik Promocji otrzyma Produkt Promocyjny wraz z zamówieniem, którego dotyczy zakup.

10. Koszty dostawy nie wliczają się w Promocję.

11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w Sklepie.

12. Uczestnik nie ma możliwości wymiany Produktu Promocyjnego na inny lub na jego ekwiwalent pieniężny.

13. W ramach Zamówienia można otrzymać tylko jeden Produkt Promocyjny z rabatem obniżającym jego cenę do 1,00 zł brutto.

III POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia
2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Sprzedawcy.
3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 25.03.2024 do 29.03.2024.mar 25, 2024