Realizując postanowienia Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893) niniejszym informujemy o możliwości nieodpłatnego odbioru przez EBMiA sp. z o.o. (dawniej Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz) (dalej: Dystrybutor) zużytego sprzętu pochodzącego z Państwa gospodarstw domowych.

Oddając zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pamiętaj że:

  1. Dystrybutor odbiera nieodpłatnie zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w punktach sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

  2. Dystrybutor dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

  3.  Punkty sprzedaży Dystrybutora o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, są obowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

UWAGA! Przekazany do nas zużyty sprzęt nie podlega zwrotowi.

Celem sprawniejszego przeprowadzenia procesu odbioru zużytego sprzętu lub uzyskania informacji w tym zakresie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 87 644 36 78 lub w punktach obioru zużytego sprzętu:

http://www.elektroeko.pl/

https://www.remondis-polska.pl/pl/lokalizacje/

https://www.decydujesz.pl/

http://www.elektrosmieciarka.pl/

http://www.pkrecykling.pl/akcje.php#akcjedaty

https://mbrecycling.pl/zglos-odbior-odpadow/

http://mapa.oddamodpady.pl/?t=pszok

Odbiór zużytego sprzętu prowadzony jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 Dystrybutor dopuszcza, po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu, inny termin realizacji usługi.

Dokonując zgłoszenia w przedmiocie odbioru zużytego sprzętu prosimy o wskazanie informacji o zużytym sprzęcie oraz danych kontaktowych celem realizacji odbioru.

UWAGA! Podanie nieprawdziwych bądź niekompletnych danych kontaktowych służących odbiorowi sprzętu skutkować może odmową realizacji odbioru 

UWAGA! Podanie wszelkich danych jest dobrowolne. Dokonując zgłoszenia Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych wyłącznie w celu realizacji usługi odbioru sprzętu oraz ma prawo do zgłoszenia Dystrybutorowi w formie pisemnej żądania usunięcia danych.

UWAGA! Przed przekazaniem zużytego sprzętu – należy prawidłowo przygotować go do odbioru, w sposób dopasowany do rodzaju przekazywanego sprzętu.

UWAGA! Zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Dystrybutor przewiduje 7-dniowy termin (dni robocze) realizacji zgłoszenia licząc od dnia

następnego po zgłoszeniu zgłoszenia żądania odbioru.

Dystrybutor ma prawo odmowy realizacji zgłoszenia i anulowania go w przypadku, gdy:

  • przekazane informacje i dane kontaktowe są nieprawidłowe lub niepełne dane uniemożliwiające kontakt, w szczególności w kwestii kompletności lub rodzaju sprzętu do  odbioru,
  • pomimo ustalonego terminu odbioru nie zastano nikogo w miejscu wykonania usługi co uniemożliwiło odbiór,
  • stan techniczny lub sanitarno-epidemiologiczny zgłoszonych do odbioru elektroodpadów stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia,
  • sprzęt nie jest przygotowany do odbioru lub odbiór wymaga wykonania dodatkowych czynności.

UWAGA! W przypadku gdy zgłoszenie odbioru sprzętu nie będzie możliwy z przyczyn leżących po stronie zgłaszającego EBMiA sp. z o.o. (dawniej Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz) zastrzega sobie prawo do dochodzenia od zwrotu udokumentowanych kosztów poniesionych w związku z realizacją odbioru.