REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO

Regulamin Konkursu EBMiA

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO:

1. Organizatorem Konkursu jest firma Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz z siedzibą w Augustowie, przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 18, NIP 846-149-16-32, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs trwa od dnia 14.12.2021 r. do dnia 20.12.2021 r., a ogłoszenie wyników nastąpi 23.12.2021 r.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów o grach losowych i zakładach wzajemnych.

4. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator - Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz z siedzibą w Augustowie, przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 18. Przetwarzanie danych osobowych następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

5. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe w Polsce (osoby fizyczne) zwane dalej „Uczestnikami”.

6. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi, a każde zgłoszenie konkursowe uważane będzie za zgodę na brzmienie Regulaminu i poddanie się niniejszemu Regulaminowi.

7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia.

8. Zadaniem konkursowym uczestnika jest:

Aby wziąć udział w konkursie należy:

- przesłać zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym z dnia 14 grudnia 2021 – https://www.facebook.com/ebmiapl/posts/4582150855209589. Zgłaszający zdjęcie powinien być jego autorem, a samo zdjęcie powinno przedstawiać przystrojone stanowisko pracy/maszynę z ozdobami świątecznymi.

- udostępnić post konkursowy który znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/ebmiapl/posts/4582150855209589

9. Nagrodami w konkursie są 3 narzędzia:

Nagroda 1 – Szlifierka kątowa 720W/GWS 7-125 antyrestart BOSCH

Nagroda 2 – Szlifierka mimośrodowa EX 03-150 D /300W DWT

Nagroda 3 – Odkurzacz samochodowy CV 12 HOBBY STAYER

10. Laureatami Konkursu zostaną 3 osoby, których zdjęcia na zadanie konkursowe Komisja Konkursowa uzna za najciekawsze. Uczestnicy konkursu biorąc w nim udział godzą się na nieodpłatne udostępnienie i wykorzystanie nadesłanych zdjęć przez Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz w Augustowie na wszelkich polach działalności.

11. W skład Komisji konkursowej wejdą 3 (trzy) osoby - przedstawiciele Organizatora.

12. Laureat winien w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników konkursu podać w wiadomości prywatnej informacje o swoich danych adresowych: swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, w celu przesłania nagrody, która zostanie wysłana w terminie kolejnych 7 dni roboczych.

13. W przypadku braku przesłania do Organizatora w ww. terminie danych adresowych laureata potrzebnych do wysłania nagrody lub dwukrotnego nieodebrania przez laureata przesyłki z nagrodą, prawo do nagrody przepada.

14. Laureat nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. Laureat nie może domagać się wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać pisemnie do Organizatora.

16. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.gru 14, 2021