s

Podstawy obróbki CNC dla operatorów cz.7

21 lutego 2019 0

Autor:

W dzisiejszym artykule z cyklu kurs na operatora cnc poznajmy maszynę z punktu widzenia operatora

Ta perspektywa dla dobrego programisty jest praktyczna, ponieważ operator musi znać podstawowe elementy maszyny, kierunki ruchu i wszystkie przyciski i przełączniki dostępne na panelu operatorskim. Dotychczas patrzyliśmy na maszynę z punktu widzenia programisty. Teraz zamierzamy zmienić nacisk na patrzenie na nią z punktu widzenia operatora. Należy pamiętać, że ta część ma na celu proste zapoznanie się z typowymi funkcjami maszyny. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące przycisków i przełączników na panelu, należy odwołać się do instrukcji producenta.

Oczekuje się, że operator maszyny będzie różnił się w zależności od firmy. Chociaż istnieją wyjątki od tego ogólnego stwierdzenia, większe firmy produkcyjne mają tendencję do segmentowania obowiązków związanych z ich produkcją. Jedna osoba skonfiguruje oprzyrządowanie. Inna sprawi ustawienie narzędzi na obrabiarce. Jeszcze inny zweryfikuje program. Po uznaniu programu za poprawny i bezpieczny, zostaje on przekazany operatorowi, który prowadzi produkcję. W takim przypadku odpowiedzialność operatora może ograniczać się do prostego ładowania i sprawdzania przedmiotów obrabianych oraz dokonywania niezbędnych zmian w celu utrzymania obrabianych przedmiotów w zadanej tolerancji.

Mniejsze firmy nie mogą sobie pozwolić na luksus posiadania tak wielu osób zaangażowanych w jakąkolwiek pracę, a zatem oczekują więcej od każdej osoby. Firmy te mogą oczekiwać, że operator obrabiarki wykona wszystkie funkcje związane z obróbką przedmiotu obrabianego, w tym CNC.

Dwa najbardziej podstawowe panele operacyjne

Gdy operator po raz pierwszy wyświetli panel sterowania centrum obróbkowego, może być nieco onieśmielający. Pojawi się wiele przycisków i przełączników do nauczenia, początkujący może ulec pokusie, aby się poddać przed rozpoczęciem. Podobnie przy uproszczonej wersji, gdzie na pulpicie mamy popularnego Mach3.  Nie pozwólmy, aby panel kontrolny nas wystraszył. W miarę, jak będziemy go poznawać, przekonamy się, że przyciski i przełączniki maszyny są całkiem logiczne i trafnie nazwane. Chociaż może zająć trochę czasu na przyswojenie sobie tego, gdy jesteśmy wystawieni na działanie maszyny regularnie, zauważymy że operowanie pulpitem nie jest trudne do opanowania.

Istnieją dwa wyraźnie różne panele operatora dla większości obrabiarek CNC. Panel sterowania został zaprojektowany i zbudowany przez producenta sterowania, a panel maszyny został zaprojektowany i zbudowany przez producenta maszyn.

Chociaż istnieją pewne wyjątki, panel sterowania służy przede wszystkim do manipulowania danymi za pośrednictwem ekranu wyświetlacza i może być uważany za klawiaturę komputera osobistego. Panel maszyny służy do fizycznego dostosowywania zachowania obrabiarki. Za pomocą panelu sterowania można wprowadzić programy do pamięci. Podczas gdy istnieją szybsze sposoby na to poprzez port komunikacyjny, wielu użytkowników wprowadza swoje programy w ten sposób. Po wprowadzeniu, panel sterowania może być użyty do edycji lub modyfikacji programu zapisanego w pamięci sterownika. Ekran wyświetlacza będzie stale pokazywał wprowadzany lub modyfikowany program, podobnie jak ekran komputera podczas korzystania z edytora tekstu.

Korekcje narzędzi są również wprowadzane i modyfikowane za pomocą panelu sterowania. Gdy operator wybierze tryb przesunięcia, na ekranie wyświetlacza pojawi się tabela przesunięć, z których wszystkie można następnie dostosować.

Jeszcze innym zastosowaniem panelu jest dostęp do wszystkich funkcji ekranu wyświetlacza. Położenie osi, diagnostyka sterowania i parametry oraz inne dane są manipulowane w ten sposób. Dla porównania przyciski i przełączniki na panelu maszyny służą do aktywowania funkcji maszyny. Na przykład, panel maszyny służy do ręcznego sterowania osiami maszyny. Niektóre formy joysticka lub kombinacji przycisków mogą być użyte do wykonania pożądanego ruchu osi. Prawie wszystkie obrabiarki mają kółko na panelu maszynowym, które może być używane w podobny sposób, jak koła ręczne na obrabiarkach manualnych.

W większości maszyn panel maszyny może być używany do ręcznego włączania i wyłączania wrzeciona. Niektóre maszyny mają nawet restart, który pozwala operatorowi na manipulowanie prędkością wrzeciona. Panel maszyny zawiera również wiele przełączników warunkowych, które sterują zachowaniem maszyny podczas pracy automatycznej. Funkcje takie jak pojedynczy blok, pauza i opcjonalny stop należą do kontrolowanych przez te przełączniki warunkowe.

Przyciski i przełączniki znajdujące się na panelu kontrolnym

Jak już wspomniano, wiele kluczy znajdujących się na typowym komputerze osobistym znajduje się również na panelu sterowania maszyny. Poniżej przedstawiono najważniejsze funkcje wraz z krótkim opisem ich zastosowania.

Przyciski zasilania

Aby uniknąć skoków, większość maszyn CNC ma co najmniej dwa różne przyciski zasilania, jeden do sterowania mocą i drugi do zasilania samego narzędzia. Najpierw należy nacisnąć przycisk zasilania panelu sterowania i aktywować ekran i panel sterowania. Po włączeniu sterowania można włączyć zasilanie urządzenia. Moc maszyny jest zazwyczaj oznaczana jako gotowa do pracy.

Wyświetlamy klawisze sterowania ekranem. Pozwalają operatorowi wybrać funkcję ekranu wyświetlacza, którą chce on oglądać.

Przycisk pozycji

 Ten przycisk wyboru umożliwia operatorowi spojrzenie na wyświetlacz pozycji maszyny. W tym trybie ekran wyświetla odpowiednie informacje o tym, gdzie aktualnie znajduje się maszyna.

Przycisk programu

 Ten przycisk wyboru na ekranie wyświetlacza pozwala operatorowi monitorować aktywny program w pamięci sterownika. Ten przycisk jest wciśnięty podczas edycji programów i podczas monitorowania programów w trybie automatycznym.

Przycisk przesunięcia

Ten przycisk wyboru na ekranie wyświetlacza umożliwia użytkownikowi wyświetlanie przesunięć narzędzi i manipulowanie nimi. Wraz z przyciskami sterowania kursorem operator może użyć tego przycisku, aby znaleźć i zmienić przesunięcia w pamięci.

Klawisze literowe

Ta klawiatura umożliwia wprowadzanie znaków alfabetycznych. Niektóre panele sterowania CNC pozwalają tylko na te klawisze alfa (N, G, X itd.) Potrzebne do programowania na klawiaturze. W innych dostępny jest pełny zestaw znaków (od A do Z).

Klawisze numeryczne

Te klucze umożliwiają wprowadzanie liczbowe. Zwykle umieszczone w pobliżu klawiatury literowej. Większość paneli ma klawisze numeryczne ustawione w taki sam sposób, jak na klawiaturze kalkulatora.

Klucz wejściowy

Ten przycisk jest wciśnięty, aby faktycznie wprowadzić dane. Przykładami naciśnięcia tego przycisku są wprowadzanie przesunięć i ustawianie parametrów.

Klawisze sterowania kursorem

Ekran sterowania będzie często wyświetlał kursor wskazujący aktualną pozycję wejścia. Kursor wyświetlany jest zwykle jako migający kwadrat lub podkreślona litera. To w bieżącej pozycji kursora zostaną wprowadzone dane. Klawisze sterowania kursorem (zwykle w formie strzałek) umożliwiają operatorowi ustawienie kursora w żądanym miejscu na ekranie wyświetlacza.

Program Edycja klawiszy

Istnieje kiedy program zapisany w pamięci kontrolnej musi zostać zmieniony. Najczęstszym przykładem jest weryfikacja nowego programu. Te klucze umożliwiają wprowadzanie i modyfikowanie programów.

Przycisk reset

W większości przycisków ten przycisk służy zwykle trzem podstawowym funkcjom. Po pierwsze, podczas edycji programów, klawisz ten zwróci kursor na początek programu. Po drugie, wyczyści bufor wyprzedzający i zatrzyma wykonywanie programu. Jest to wymagane, gdy zostanie stwierdzone, że coś jest nie tak w programie i chcemy go zatrzymać. Jednak naciśnięcie tego klawisza podczas wykonywania programu może być niebezpieczne w innych przypadkach. Jeśli program zostanie wykonany natychmiast po naciśnięciu klawisza Reset, sterowanie nie nadpisze komend w buforze na początku programu. W efekcie spowoduje to pominięcie kilku poleceń. Program zostanie wznowiony i będzie kontynuowany, ale z powodu brakujących poleceń mogą wystąpić poważne problemy. W trybie automatycznym należy zachować ostrożność przy użyciu tego przycisku. Po trzecie, w stanie alarmu, ten przycisk anuluje alarm po rozwiązaniu problemu.

Przyciski i przełączniki na panelu maszyny

Przełącznik trybu

 Jest sercem każdego obrabiarki. Powinien to być pierwszy przełącznik, który operator sprawdza przed wykonaniem jakiejkolwiek funkcji na maszynie. W wielu przypadkach przełącznik trybu musi być ustawiony prawidłowo i zgodnie z wykonywaną operacją. Jeśli tak nie jest, układ sterowania nie zareaguje na polecenie operatora. Można pomyśleć, że przełącznik trybu na maszynie jest podobny do selektora funkcji dla systemu dźwięku stereo. Większość systemów stereo umożliwia wybranie tunera, odtwarzacza CD, fonografu itp. Zanim będzie można aktywować dowolne urządzenie generujące dźwięk, selektor funkcji musi być odpowiednio ustawiony. W podobny sposób przełącznik trybu maszyny musi być prawidłowo umieszczony, zanim będzie można aktywować jakąkolwiek funkcję. Na przykład, jeśli operator chce wykonać ruch ręczny, wykonując ręczne manewrowanie maszyną za pomocą kółka , przełącznik trybu musi być ustawiony w trybie ręcznym. Jeśli przełącznik trybu nie znajduje się we właściwym położeniu, zwykle najgorszym, co może się zdarzyć, jest to, że urządzenie nie reaguje na polecenie operatora.

Tryb edycji

Umożliwia operatorowi wprowadzanie i modyfikowanie programów za pomocą klawiatury i ekranu wyświetlacza w taki sam sposób, w jaki procesor tekstu jest używany na zwykłym komputerze. Tryb edycji służy również do sprawdzania w aktywnym programie pozycji, od której ma się rozpocząć cykl. Na przykład operator może chcieć przejść do początku trzeciego narzędzia i wykonać program od tego momentu.

Tryb auto

Jest to jeden z trybów, z których można wykonać program. Operator może rozpocząć cykl automatyczny, wykonując aktywny program z pamięci.

Tryb ręcznego wprowadzania danych

Ta pozycja przełączania trybu umożliwia operatorowi wprowadzanie poleceń programowych za pomocą klawiatury. Konstruktorzy maszyn dokładają wszelkich starań, aby umieścić odpowiednie przyciski i przełączniki na maszynie, aby umożliwić łatwą obsługę. Jednak biorąc pod uwagę prawie nieograniczone możliwości w maszynie, prawie niemożliwe jest dać przycisk lub przełącznik dla każdej funkcji maszyny. Z tego powodu producenci sterowań umożliwiają operatorowi ręczne wprowadzanie poleceń CNC w trybie ręcznego wprowadzania danych.

Tryb ręczny lub Jog

 W tym trybie obrabiarka zachowuje się jak zwykłe obrabiarka. Ten tryb aktywuje wiele przycisków panelu i przełączników związanych z funkcjami maszyny. Na przykład prawie wszystkie maszyny posiadają kółko ręczne do ręcznego przesuwania każdej osi. Większość maszyn CNC posiada również funkcję jog, umożliwiającą ruch osi za pomocą joysticka lub przycisku. Większość z nich ma przycisk do włączania i wyłączania wrzeciona oraz restart do sterowania prędkością wrzeciona. Wszystkie te funkcje są aktywowane ręcznie, w trybie ręcznym lub w trybie Jog.

Przycisk cyklu

Ten przycisk służy do aktywacji programu aktualnie w pamięci sterowania, powodując przejście maszyny w cykl automatyczny.

Pauza

Ten przycisk umożliwia tymczasowe zatrzymanie ruchu osi. Przycisk rozpoczęcia cyklu może być użyty do reaktywacji cyklu. Należy pamiętać, że wszystkie inne funkcje urządzenia (chłodziwo, wrzeciono itp.) Będą nadal działać. Pomyślmy o tym przycisku jako o pierwszym przycisku paniki. Jeśli weryfikujemy program, zawsze powinniśmy mieć palec na tym przycisku. Jeśli podejrzewamy, że doszło do jakiegoś zdarzenia losowego, naciśniemy przycisk wstrzymania, a następnie sprawdzimy, czy nie ma błędów. Jeśli problem zostanie znaleziony, program zostanie wycofany (naciśnięcie klawisza reset), naprawiamy problem i zaczynamy od początku. Jeśli błąd nie zostanie znaleziony i chcemy kontynuować, możemy to zrobić, naciskając przycisk rozpoczęcia cyklu.

Korekta szybkości posuwu

Ten przełącznik wielopozycyjny umożliwia operatorowi zmianę zaprogramowanej prędkości posuwu podczas komend interpolacji (G01, G02, G03 itd.). Zauważmy, że mówiliśmy o szybkości posuwu. W normalnych warunkach przełącznik nie ma kontroli nad szybkim ruchem. Przełącznik korekcji prędkości posuwu jest zazwyczaj dzielony na 10-procentowe przyrosty, które wahają się od 0 do 200 procent. Oznacza to, że wyłącznik. Po włączeniu wszystkie gwałtowne ruchy zostają spowolnione do 25 procent normalnego szybkiego tempa. W swojej drugiej i bardziej użytecznej formie, szybkie przesuwanie jest czteropozycyjnym przełącznikiem i może być dostosowane do 5, 25, 50 i 100 procent normalnej szybkiej prędkości. Sensowne jest użycie szybkiego obejścia podczas weryfikacji programu, aby zapewnić, że szybkie ruchy w kierunku obrabianego przedmiotu są poprawne.

Awaryjny postój

Ten przycisk wyłączy zasilanie obrabiarki. Zwykle panel sterujący pozostaje włączony.

Przełączniki warunkowe

Te włączniki / wyłączniki sterują zachowaniem maszyny podczas pracy automatycznej i ręcznej. Mogą to być przełączniki, przyciski blokujące, a nawet ustawianie ekranu i klawiatury. Mimo że lokalizacja i styl tych przełączników są różne, ich znaczenie i sposób użycia pozostaje zadziwiająco podobny z jednego typu obrabiarki do innego. Te przełączniki są bardzo ważne. Jeśli jeden lub drugi jest nieprawidłowo ustawiony, urządzenie może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Operator powinien mieć zwyczaj sprawdzania każdego z tych przełączników przed wykonaniem programu CNC.

Próba

Ten warunkowy przełącznik jest najczęściej używany przy weryfikacji nowych programów. Kiedy ten przełącznik jest włączony, daje operatorowi kontrolę prędkości ruchu, z jaką maszyna będzie się przemieszczać. Jest to niezwykle pomocne podczas szybkich ruchów. Szybkie tempo obecnych maszyn jest bardzo wysokie, nawet do 40m/min. Przy tak ekstremalnie szybkim tempie operator nie będzie w stanie zatrzymać maszyny na czas w razie nieszczęśliwego wypadku.

Pojedynczy blok

 Ten warunkowy przełącznik może być użyty do wymuszenia na sterowniku wykonania jednej komendy programu. Po włączeniu sterowanie zatrzyma się po zakończeniu polecenia. Aby wykonać następne polecenie, operator musi nacisnąć przycisk rozpoczęcia cyklu. Ten przełącznik jest najbardziej pomocny podczas weryfikacji programu. Dzięki nowemu programowi operator będzie ostrożnie sprawdzał każdy ruch, jaki maszyna wykonuje, po jednym bloku na raz.

Blokada maszyny

Ten warunkowy przełącznik zapobiega przesuwaniu się wszystkich osi maszyny. Wiele innych funkcji urządzenia będzie nadal działać. Na przykład suport nadal się indeksuje, wrzeciono nadal będzie działało, płyn chłodzący nadal będzie się lał itd. Ale ruch osi nie wystąpi. Blokada maszyny może być używana podczas pracy automatycznej i ręcznej. Jeśli zostanie wydany jakiś rodzaj ruchu, pozycja wyświetlana na ekranie będzie działać tak, jakby maszyna się poruszała, ale w rzeczywistości nie występuje ruch.

Opcjonalne pominięcie bloku

Ten warunkowy przełącznik działa w połączeniu z hasłami (/) w programie. Jeśli sterowanie odczyta kod ukośnika na początku dowolnego polecenia CNC w programie, wyświetli pozycję opcjonalnego przełącznika pominięcia bloku. Jeśli przełącznik jest włączony, sterowanie zignoruje polecenie, w którym znajduje się kod ukośnika. Jeśli opcjonalny przełącznik pominięcia bloku jest wyłączony, sterowanie wykona polecenie.

Opcjonalny Stop

Ten warunkowy przełącznik działa w połączeniu z kodem M01 w programie. Kiedy układ sterujący odczytuje M01 i opcjonalny przełącznik zatrzymujący jest włączony, sterowanie wstrzyma wykonywanie programu. Operator musi nacisnąć przycisk rozpoczęcia cyklu, aby ponownie aktywować program. Jeśli opcjonalny wyłącznik zatrzymania jest wyłączony, układ sterowania zignoruje M01 i kontynuuje wykonywanie programu.

Sterowanie ręczne

Panele maszynowe dla wszystkich centrów obróbkowych będą również zawierały kilka przycisków i przełączników związanych z ręcznym sterowaniem funkcjami danej obrabiarki. Te przyciski i przełączniki różnią się diametralnie, zależnie od producenta maszyny. Wspólne funkcje ręczne obejmują sterowanie wrzecionem, sterowanie chłodziwa, ręczną kontrolę zmiany narzędzia i sterowanie ruchami osi.

Zapraszamy do kolejnych części podstawy obróbki kurs na operatora CNC

Pierwsza część kurs na operatora CNC:

w, której przybliżymy takie zagadnienia jak:

– Komponenty maszynowe
– Osie maszynowe
– Punkt referencyjny dla każdej osi
– Osprzęt maszynowy
– Funkcje programowalne

Druga część kurs na operatora CNC:

w, której przybliżymy takie zagadnienia jak:

– Komponenty maszynowe
– Osie maszynowe
– Punkt referencyjny dla każdej osi
– Osprzęt maszynowy
– Funkcje programowalne

Trzecia część kurs na operatora CNC:

w, której przybliżymy takie zagadnienia jak:

– Zrozumienie interpolacji
– Trzy najbardziej podstawowe typy ruchu
– Ruch szybki
– Linia prosta
– Ruch kołowy
– Przykładowy program pokazujący trzy typy ruchu

Czwarta część kurs na operatora CNC:

w, której przybliżymy takie zagadnienia jak:
– Kompensacje narzędzi
– Przyczyny przesunięć narzędzi
– Organizowanie offsetów
– Rodzaje kompensacji
– Kompensacja długości narzędzia
– Wymiar z kompensacją długości narzędzia
– Kompensacja promienia frezu
– Zakres rozmiarów narzędzia
– Obróbka zgrubna i wykończeniowa
– Jak zaprogramować kompensację promienia narzędzia
– Korekcje układu współrzędnych programowych
– Wymiarowe przesunięcia narzędzi
– Jak zagwarantować wymiar „na zero” pierwszego przedmiotu obrabianego
– Kompensacja promienia ostrza narzędzia
– Inne rodzaje kompensacji

Piąta część kurs na operatora CNC:

w, której przybliżymy takie zagadnienia jak:

– Znaczenie tworzenia podprogramów
– Cztery rodzaje formatów podprogramów
– Jak powstają informacje o formacie programu dla określonej maszyny?

Szósta część kurs na operatora CNC:

w, której przybliżymy takie zagadnienia jak:

Programowanie ręczne
– Programowanie konwersacyjne
– Programowanie w systemach CAM

Podstawy obróbki CNC dla operatorów cz.6

Ósma część kursu CNC:

w, której przybliżymy takie zagadnienia jak:

– Tryb ręczny pracy maszyny
– Ręczne wprowadzanie danych
– Tryb edycji, działania programu i czytnika

Podstawy obróbki CNC dla operatorów cz.8

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Powiązane produkty

Newsletter
Bądź na bieżąco